•  الگوی کاهش فقر روستایی با رویکرد مشارکتی– دکترا دانشگاه تهران
 •  بررسی شاخص شوری زمین شناسی موثر در تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای  ETM(مطالعه موردی حوزه حبله رود) - کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 •  مطالعه زادآوری طبیعی گونه ارس در منطقه فیروزکوه - کارشناسی ارشد
 •  عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرح حبله رود– دکترا دانشگاه تهران 
 •  بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی پروژه های آبخیزداری در حوزه حبله رود ( مطالعه موردی زیست بوم لزور)– کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 •  برنامه ریزی مشارکتی محلی– دکترا دانشگاه تهران
 •  بررسی اثر فرسایش آبی بر تخریب اراضی در زیر حوزه حبله رود– کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 •  بررسی هیدرولوژی حوزه رودخانه دلیچائی در رابطه با برنامه ریزی مدیریت محیط - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • ارزیابی مقدار پایداری پروژه  بیابانزدایی در طرح حبله رود (اثر بخشی پروژه های بیابانزدایی حبله رود)- دکترا دانشگاه اکسفورد انگلیس
 •  مدیریت جامع کیفی منابع آب با استفاده از شبکه تصمیم سازی بیزین در مناطق خشک و نیمه خشک ( حوزه آبخیز حبله رود) – دکترا دانشگاه تهران
 •  بررسی شدت بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA با استفاده از معیارهای آب، خاک و پوشش گیاهی در گرمسار - کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 •  بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی مشارکت مردم در طرح حبله رود (مطالعه موردی استان تهران)- کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد