مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک در حوزه آبخيز مستلزم رويکردي چند بخشي است که همکاري و جلب مشارکت کارگزاران برنامه ريز و اجرايي، فني مختلف را ايجاب مي نمايد. بخشي از حوزه آبخيز حبله رود در استان تهران و بخشي ديگر در استان سمنان واقع شده است. لذا ارتقاء مديريت و هماهنگي عمليات مديريت آب و خاک و منابع طبيعي اين حوزه آبخيز مستلزم همکاري مقامات اين دو استان است. ضروري است با توجه به ادغام وظايف وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي سابق و وظايف و ماموريتهاي جديدي که به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورمحول گرديده جهت کارآمدتر شدن فعاليتهاي اجرايي بازنگري مناسبي در ساختار مديريت طرح لحاظ گردد. اين تغيير بايد در جهت حذف وظايف نامربوط و در جهت هماهنگي هر چه بيشتر جهت مديريت چند بخشي و نيل به مديريت يکپارچه منابع موجود در حوزه آبخيز مورد بحث صورت بپذيرد. لذا اولين نياز ايجاد ساز و کار هماهنگي است که اجراي فعاليتهاي پيش بيني شده فاز دوم را تسهيل نمايد. هدف تشکيل کميته اي عالي بنام کميته راهبردی مديريت طرح با شرح وظايف روشن و قانوني در حيطه ماموريتها و وظايف سازمانهاي عضو است که بتواند مسئوليت هماهنگي، نظارت و ارزشيابي عالي را در راستاي فعاليتهاي تعيين شده بر عهده بگيرد. پيش نياز اجراي موفقيت آميز فعاليتهاي فاز دوم تشکيل يک کميته مديريتي موثر و قوي است که در فواصل زماني 3 ماهه تشکيل جلسه دهد تا:

  • برنامه کار و بودجه ساليانه و هرگونه تغییر در آنها را تصويب کند.
  • براساس گزارش ارائه شده از کميته پايش و ارزشيابي روند اجراي فعاليتهاي پروژه را پايش و ارزشيابي کرده و راجع به نحوه ادامه آنها اخذ تصميم نمايد.
  • هماهنگي و همكاري لازم را با بخش هاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي و ساير سازمان ها و وزارت خانه ها مقامات ستادي و استاني , UNDP, FAO , سازمان هاي غيردولتي و ديگر نهادهاي مردمي ارتقاء ببخشد.
  • در صورت درخواست مدیران به مدير ملي پروژه و مدير اجرايي براي حل مشكلات اجرايي و ايجاد هماهنگي لازم در اجراي فاز دوم كمك نمايد.