جلد اول : خلاصه گزارشات وضع موجود گرمسار ( نتایج بررسی گزارشات موجود )

جلد دوم : مطالعات پایه :

بخش اول: هواشناسی ، هیدرولوژی و زمین شناسی

بخش دوم: طبقه بندی و قابلیت آبیاری اراضی

بخش سوم: آّبهای زیرزمینی و تغذیه مصنوعی

بخش چهارم: مطالعات وضع موجود کشاورزی و دامداری و اقتصاد کشاورزی

بخش پنجم : جمعیت و جامعه شناسی

جلد سوم : بازنگری مطالعات آبیاری اراضی آبخور شبکه و وضع موجود آبیاری اراضی خارج از شبکه

جلد چهارم: مطالعا ت زهکشی

جلد پنجم: طرح های توسعه آبیاری و زهکشی

بخش اول: طرح توسعه کشاورزی

بخش دوم: طرحهای توسعه آبیاری

بخش سوم: طرحهای توسعه زهکشی

بخش چهارم : برآورد مقادیر کار و هزینه های اجرائی

بخش پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات توسعه آبیاری و زهکشی

ضمیمه بخش پنجم : آلبوم نقشه های طرحهای توسعه آبیاری و زهکشی

بخش ششم : تحلیل و توجیه اقتصادی طرحهای توسعه