غلامرضا یاوری ، محمود خلیلی و سید هادی میرکیائی
 
چکیده
  
   تحقیق حاضر به منظور بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي پروژه ملي حبله رود به روش PRA در روستای بهورد شهرستان گرمسار انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی –همبستگی و تحلیلی می باشد که با استفاده از فن پیمایش و کارگاهی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 30 نفر از روستای بهورد می باشد این روستا کلاً خالی از سکنه شده و فقط تعدادی از ساکنین در ایام فصل بهار و تابستان در روستا ساکن هستند. یکی از ابزارهای اصلی این تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن با کسب نظرات صاحبنظران و کارشناسان و اساتید در حوزه ترویج به دست آمده است.
تحقیق حاضر بر آن است با نشان دادن استفاده ازروش ارزیابی مشارکتی PRA به عنوان یک روش جمع آوری اطلاعات همراه با روشهای دیگر جمع آوری اطلاعات دیگر مانند پرسشنامه ای و مشاهده ای و سایر روشها بتواندبه اطلاعاتی در روستاهای مورد مطالعه دست یابد. استفاده از روش ارزیابی مشارکتی PRA خود روستاییان در این تحقیق توانسته اند همراه با محقق نیز به اطلاعاتی دسترسی داشته و خود شان مشکلات را بگویند و راه حل نشان بدهند، سپس با همدیگر بحث نموده و در نهایت ارزیابی داشته باشند .
در تحقیق حاضر محقق در درون روستا و حتی در روستاهای جدید اسکان یافته اقدام به جلسات کارگاهی با گروه زنان ، مردان و جوانان نموده و با مصاحبه و مشاهده مشارکتی توانسته است به تجزیه و تحلیل بشرح ذیل برسد. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد كه حدود 5/83 درصد از روستائيان مورد مطالعه در تصمیم گیری در جهت اجرای پروژه های توسعه ای (احداث سد، استخر ذخیره و آبرسانی ) برای روستای خود دخالت داشته و در کارگاههای پیش از اجرای سد شرکت کرده و مشارکت فکری در زمینه اجرای پروژه ها داشته اند.
نتايج حاصل از بررسي هاي عملكرد محصولات زراعي قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي طرح حاكي از آن است كه تولید محصولات زراعي خیلی زیاد افزايش داشته است و وضعیت ماندگاری بعد از اجرای پروژه ها در روستا بدلیل افزایش آب و.... افزایش داشته است.
واژه های کلیدی: مشارکت محلی، منابع طبیعی، کارگاههای آموزشی، بهره برداران، اسکان، خدمات توسعه ای، برنامه های ترویجی