سید هادی میرکیائی
 
چکیده
 
   برنامه اقدام ملي مديريت پايدار منابع آب و خاك با هدف هماهنگی بخشی بین دستگاههای متعدد کشور که متولی آب و خاک کشور بوده جهت غلبه بر مواردی از قبیل تخريب مداوم منابع آب و خاك، مشاركت محدود مردم در تصميم گيري، آزمون تحقق هماهنگی بین بخشی، در مدیریت حوزه آبخیز، فقدان رهيافتهاي جامع نگر و يكپارچه در برنامه ريزي توسعه ، تبدیل مدل تهیه شده به برنامه اقدام ملی، ضعف منابع انساني ، تشكيلات و برنامه ريزي و مديريت ناپايدار منابع براساس برنامه مشترك ميان UNDP و دولت جمهوري اسلامي ايران از سال 1376با نگاهی یکچارچه و درك بهتر مشكلات مربوط به مديريت پايدار منابع آب و خاك كشور در سطحي معادل2/1 ميليون هكتار از حوزه آبخيز حبله رود بعنوان يك منطقه پایلوت با مشارکت 4سازمان در فاز اول ، با هم برنامه (مدیریت منابع آب و خاک) رابه روش مشارکتی شروع کردند این سازمان ها در غالب 4 پروژه شامل يك پروژه به عنوان پروژه چتر (ناظر)، که هدفش هماهنگي كلي و برنامه ريزي راهبردي بوده و سه پروژه ديگر بر پايه عمليات صحرایي، متمركز بر موضوعات مربوط به مشاركت مردم در زمينه بيابانزدايي، آبخيزداري و فعاليتهاي توسعه كشاورزي با همکاری برنامه عمران ملل متحد UNDPدر تعدادي از روستاهاي نمونه در بخشهاي مختلف حوزه آبخيز آغاز گردید.
واژه های کلیدی: مدیریت پایدار حبله رود، آبخیزداری، هماهنگی بین بخشی، پایلوت