مطالعات آبهای زیر زمینی و تهیه مدل ریاضی و مدل تلفیقی منابع آب دشت گرمسار جلد اول: مطالعات آبهاي زيرزميني و مدل رياضي آبخوان

مطالعات آبهای زیر زمینی و تهیه مدل ریاضی و مدل تلفیقی منابع آب دشت گرمسار جلد اول: مطالعات آبهاي زيرزميني و مدل رياضي آبخوان - پیوست جلد اول

مطالعات آبهای زیر زمینی و تهیه مدل ریاضی و مدل تلفیقی منابع آب دشت گرمسار جلد دوم: گزارش مدل تلفيقي منابع آب دشت گرمسار

مطالعات آبهای زیر زمینی و تهیه مدل ریاضی و مدل تلفیقی منابع آب دشت گرمسار مصرف ماهانه آب روستاها در گزينه هاي مختلف بهره برداري - پیوست جلد دوم

مطالعات آبهاي زيرزميني وتهيه مدل رياضي و مدل تلفيقي منابع آب دشت گرمسار(آلبوم نقشه ها)

طرح نظارت بر ايجاد مزارع نمونه و آزمايشي مشاركتي دشت گرمسار

مطالعات جلب مشاركت جوامع محلي و ارائه كمكهاي فني در پروژه هاي آبياري و زهكشي دشت گرمسار

چكيده مطالعات مدل رياضي و مدل تلفيقي منابع آب دشت گرمسار

گزارش فرآيند مطالعات دشت گرمسار و چگونگي اجراي پروژه هاي ذيربط