هدف از تشکیل کمیته پایش و ارزشیابی بررسی کارشناسی روند اجراي پروژه و ارائه پيشنهاد به کميته راهبردی مديريت است.  با توجه به اينکه در فعاليتهاي فاز اول پروژه نهادهاي دست اندرکار استاني بطور مستقيم درگير پروژه نبوده اند، لازم است در فاز دوم نقش موثرتري ايفا نمايند. با توجه به نقش قانوني معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براي انجام نظارت بر کليه طرحهاي عمراني کشور مسئوليت اين کميته به اين معاونت واگذار مي گردد تا همين بررسيهاي کارشناسي بهمراه نمايندگان وزارت جهاد کشاورزي پيشنهادات لازم را جهت ارائه به کميته راهبردی تهيه نمايد. مديران اجرايي استانها هر ماه گزارش پيشرفت عمليات را برابر فعاليتهاي بخش سوم تهيه و پس از هماهنگي توسط مديراجرايي پروژه به کميته ارائه مي شود. اين کميته ضمن رسيدگي به مسائل و مشکلات گزارش لازم را تهيه و به کميته راهبردی ارائه مي کند. رئيس کميته موظف است گزارشي از اقدامات سه ماهه را جهت طرح در جلسات کميته راهبردی ارائه نمايد.اين کميته هر ماه يکبار و با ترکيب زير تشکيل خواهد شد:
 • مدير كل دفتر برنامه ریزی، زیر ساخت و تولید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور يا نماينده تام الاختيار ايشان (رئيس کميته)
 • نماینده معاون برنامه ریزی استانداری سمنان (عضو)
 • نماینده معاون برنامه ریزی استانداری تهران (عضو)
 • مدير اجرايي استان سمنان (عضو)
 • مدير اجرايي استان تهران (عضو)
 • مدير اجرايي طرح (دبیر جلسه)
 • نماينده برنامه عمران ملل متحد (UNDP) (عضو)
 • نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان تهران (عضو)
 • نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان (عضو)
 • کارشناس پایش و ارزیابی طرح (عضو)
 • کارشناس پایش و ارزیابی استان تهران (عضو)
 • کارشناس پایش و ارزیابی استان سمنان (عضو)
 • دو نماینده از جوامع محلی و یا شورای اسلامی استانهای سمنان و تهران
 • معاون دفتر طرح ریزی و هماهنگی (عضو)
 • کارشناس فنی طرح حبله رود (عضو)